Ekensbergsvägen 118 info@raseglet1.se

Medlemsinformation

Ordningsregler och trivsel
För allas trevnad har vi här sammanställt ett antal allmänna ordningsregler. Utöver dessa gäller förstås sunt förnuft och att man ska visa sina grannar hänsyn. Mer specifik information kan finnas under respektive avsnitt.

Parkeringsförbud
Vägen kring huset är en utryckningsväg. Det innebär att det är förbjudet att parkera framför port 118 eller på baksidan av huset. Det är endast tillåtet att stanna för i- och urlastning då man har uppsikt över fordonet.

Trapphus, vind och källare
Håll trapphus, gångar och övriga utrymmen fria från föremål. Lösa föremål utgör brand- och utrymningsrisk och vid en brandinspektion kan föreningen åläggas höga viten. Sopor och föremål som lämnas utanför lägenhet eller förråd kan tas bort utan förvarning.

Rökning
Undvik att röka i direkt anslutning till föreningens portar då röklukten dras in i husets ventilation och skapar obehag för boende. Kasta inte fimpar på marken (eller på tak, balkonger och uteplatser).

Dörrar
Försäkra dig alltid om att portar stängs ordentligt samt att dörrar till cykel- och barnvagnsförråd, vind och källare är låsta.

Utomhusmiljö
Det är självklart förbjudet att slänga sopor och skräp i området kring husen och från balkonger. Detta gäller även cigarettfimpar. Hundägare som rastar sina hundar i området förväntas plocka upp efter hunden.

Störning
Det är inte tillåtet att störa sina grannar med buller eller höga ljud. Allmänt gäller att alla ljud skall vara dämpade efter kl. 22.00 och att inga störande ljud får förekomma efter 23.00.

Brandvarnare
Alla hushåll måste utrustas med fungerande brandvarnare.

Andrahandsuthyrning
Det är inte tillåtet att hyra ut sin lägenhet utan styrelsens godkännande.

Utomhusmiljö och grillplats
Bakom husen finns gott om plats för både lek och lugn och ro. Föreningens grillplats är iordningsställd under sommarhalvåret och grillen bokas i almanackan som hänger i entrén till tvättstugan ovanför bokningstavlan. Grillning är ej tillåten på balkonger eller uteplatser. Medlemmar hänvisas istället att grilla på föreningens allmänna ytor.

Kontakta styrelsen på info@raseglet1.se om gasoltuben vid grillen är på väg att ta slut. En reservtub finns! När den första tar slut kopplas den andra in.

Vill du engagera dig i miljön kring husen? Föreningen har en liten trädgårdsgrupp som gärna tar emot hjälp. Kontakta styrelsen för mer information!

Vind, källare, trapphus och förråd
Vind, källare och trapphus är gemensamma utrymmen som nyttjas av alla boende. Håll därför trapphus, gångar och övriga utrymmen fria från föremål. Lösa föremål utgör brand- och utrymningsrisk och vid en brandinspektion kan föreningen åläggas höga viten. Sopor och föremål som lämnas utanför lägenhet eller förråd kan tas bort utan förvarning.

Försäkra dig alltid om att portar stängs ordentligt samt att dörrar till cykel- och barnvagnsförråd, vind och källare är låsta.

Alla lägenheter har möjlighet att utnyttja ett vinds- eller källarförråd. Observera att det inte är tillåtet att förvara brandfarligt material, farligt avfall eller bränsle i vinds- och källarförråd.

Tvättstuga
Föreningens tvättstuga inryms i låghuset med ingång från baksidan. I tvättstugan finns fyra tvättmaskiner, två torkskåp och två torktumlare. Boende kan boka 2 tvättmaskiner, en torktumlare och ett torkskåp per tvättid.
07 – 11
11 – 14
14 – 18
18 – 21

Efter tvättidens slut kan man nyttja torkskåp och torktumlare ytterligare 30 minuter.
Om en boende inte börjar tvätta inom 30 minuter från tvättidens början kan annan boende ta över tvättiden. Är det obokat går det förstås bra att utnyttja alla maskiner i tvättstugan.

Tänk på att göra rent och snyggt efter dig i tvättstugan! Husdjur får ej vistas i tvättstugan.

Cykel- och barnvagnsrum
Cykelförråd finns i anslutning till Ekensbergsvägen 118 samt på gaveln vid Ekensbergsvägen 126. Barnvagnsförråd finns till vänster om entrén på Ekensbergsvägen 118.

Föreningen planerar att byta ut cykelförråden mot fristående cykelförråd utanför Ekensbergsvägen 118 samt på baksidan av fastigheten.

Det är inte tillåtet att ställa cyklar på andra platser kring fastigheten än cykelrum och cykelställ. Det är heller inte tillåtet att förvara mopeder och motorcyklar i föreningens förråd.

Återvinning och sophantering
Returstation
Närmaste returstation finns på Gröndalsvägen, cirka 100 meter från busshållplatsen Mörtviken. Här finns kärl för tidningar, pappersförpackningar, plastförpackningar, metall samt glas.

Matavfall
Sedan 2018 erbjuder föreningen i samarbete med Stockholms Stad återvinning av matavfall. Avfallet kastas i särskilda påsar som finns att hämta kostnadsfritt i tvättstugan och läggs sedan i speciella kärl vid hörnet av Ekensbergsvägen 118/120.

Hushållssopor
Hushållsavfall slängs i sopnedkasten. Endast välpaketerade och väl avrunna kökssopor får kastas i sopnedkasten. Övriga föremål kan orsaka kostsamma stopp i systemet.

Byggavfall
Byggavfall såsom gamla köksskåp, väggar, golvmattor och dylikt måste fraktas bort till avsedd avfallsplats. Det är bostadsrättshavarens eget ansvar att själv ombesörja bortfraktning av byggavfallet. Det är inte tillåtet att låta vitvaror eller byggavfall bli stående i källare, vind, trapphus eller liknande. Boende ansvarar själv för bortforsling av dessa.

Grovsopor
Två gånger per år, i samband med föreningens städdagar, finns en container för grovsopor tillgänglig. Vid andra tillfällen måste grovsopor bortforslas till återvinningscentral.

Miljöfarligt avfall
Miljöfarligt avfall ska lämnas in på en miljöstation. Uppgifter om miljöstationer finns på Stockholm stads hemsida www.stockholm.se/avfall. Till miljöfarligt avfall räknas bland annat lysrör och kemikalierester samt målarfärg.

Namnskyltar, nycklar, brickor och portelefon
Namnskyltar
För att beställa namnskylt till lägenhetsdörr och informationstavla i entrén, kontakta styrelsen på info@raseglet1.se. Meddela din adress, ditt lägenhetsnummer och vilket/vilka namn du vill att det ska stå på dörren.

Kopiering av nycklar
För kopiering av portnycklar eller om du tappat bort din cylinder för bokning av tvättstuga, kontakta AMW Fastighetsvård på 08-88 51 88 eller a.m.w@telia.com. Observera att du själv bekostar nya nycklar och cylindrar.

Brickor
Varje lägenhet ska ha tre brickor för blipp till det elektroniska portsystemet. Det är medlemmarnas ansvar att ta kontakt med styrelsen vid borttappade brickor och för beställning av nya. Detta är möjligt mot en service-kostnad. Det är också möjligt att mot en kostnad hämta ut fler brickor till lägenheten. Det är medlemmars ansvar att överlåta rätt antal nycklar och brickor vid byten av lägenhetsinnehavare.

Porttelefon
För att registrera nya telefonnummer i porttelefonisystemet eller ändra befintliga nummer, ta kontakt med styrelsen. När någon ringer på ett registrerat namn på porttelefonen kan den personen öppna porten sin mobil genom att trycka på nummer 5 efter att man svarat på samtalet.

Internet och TV
TV-kanaler
Föreningen anlitar ComHem och grundutbudet ingår i avgiften. Vill du teckna fler kanaler kontaktar du ComHems kundservice eller Stockholms Stadsnät.

Bredband
Från och med 1 april 2019 har föreningen tecknat kollektivt bredbandavtal med Stockholms Stadsnät. Avgiften för bredband är 87 kronor per månad och hushåll. Avgiften är obligatorisk och betalas till MBF tillsammans med månadsavgiften. För att komma åt nätverket behövs en router som lägenhetsinnehavaren själv står för och kopplar in i nätverksskåpet som vanligtvis hittas ovanför ytterdörren.

Gemensamt elavtal

Föreningen har, sedan mars 2021, ett gemensamt avtal för el där föreningen gemensamt betalar för en elnätsavgift och medlemmar debiters för sin förbrukning av el. Varje lägenhets förbrukning debiteras i efterhand av MBF, föreningens ekonomiska förvaltare. Notera att debiteringen sker med viss eftersläpning.

Felanmälan, säkerhet och försäkringar
Felanmälan
Fel i fastigheten anmäls till AMW Fastighetsvård.
Fel på hissen ska anmälas till styrelsen (mejla info@raseglet1.se).
Akuta fel på hissen anmäls till anvisad hissreparatör (Aseka Hiss & Fastighet AB). Kontaktuppgifter hittar du här

Vid behov av brådskande service som inte kan anstå till ordinarie arbetstid, exempelvis vattenläckage, anlitas jourfirma AB Jourmontör (Securitas) Telefon: 08-657 77 20. Kontaktuppgifter finns också i entréerna.

Försäkring
Eftersom föreningen är en bostadsrättsförening så behöver du som boende ha ett bostadsrättstillägg till din vanliga hemförsäkring.

Brandskydd
Alla boende är skyldiga att ha en brandvarnare. Brandvarnaren skall funktionsprovas och bytas ut vid behov. Brandskyddsbestämmelserna kräver att gångar och trappor i källare och vindar hålls helt fria från föremål. Vid inspektion kan föreningen åläggas vite om inte dessa bestämmelser efterlevs. Dörrarna till källare och vind skall av säkerhetsskäl alltid hållas låsta. Det är inte tillåtet att placera cyklar, barnvagnar, dörrmattor, soppåsar eller andra föremål i trapphusen. Den främsta anledningen är att detta kan hindra en utrymning.

Brand- eller vattenskada
Bostadsrättshavaren ansvarar själv för det som händer inuti lägenheten, såvida inte felet eller skadan beror på något som föreningen ansvarar för. Som bostadsrättshavare kan du dock bli ansvarig för reparationer på grund av en brand- eller vattenskada om skadan uppkommit genom ditt vållande eller av någon som hör till ditt hushåll eller är inneboende hos dig. Detta gäller även om entreprenörer eller någon annan som arbetar för din räkning orsakar skadan. När det gäller brandskador blir du ansvarig endast om du brustit i den tillsyn som du borde ha iakttagit.

Ohyra
Boende ansvarar för att inte ohyra kommer in i lägenheten. Med ohyra menas bland annat vägglöss, kackerlackor, myror, tvestjärtar, mjölbaggar, råttor och ormar som kan sprida olägenhet i fastigheten. Vid iakttagelser om ohyra skall Anticimex kontaktas direkt av den boende.

Störningar
Alla boende måste visa hänsyn till grannarna genom att hålla en låg ljudnivå. Allmänt gäller att alla ljud skall vara dämpade efter kl. 22.00 och att inga störande ljud får förekomma efter 23.00. Det kan t.ex. gälla ljud från radio, stereo och TV-apparater, oväsen i lägenheten och trappuppgång, onormalt musicerande mm.

Planerar du att ha fest? Sätt gärna upp en lapp i trapphusen om att du ska ha fest men du måste givetvis ändå visa hänsyn till dina grannar.

Ombyggnationer och underhåll
Reparationer och underhåll
Bostadsrättshavare ska på egen bekostnad hålla lägenheten i gott skick och svara för lägenhetens samtliga funktioner och svara för det löpande underhållet av lägenheten. Din underhållsskyldighet som bostadsrättshavare består av att du dels ska göra de reparationer och förbättringar som behövs och dels stå för kostnaderna för detta. Det gäller exempelvis kylskåp, spis och andra vitvaror, golv, väggar och tak, fönster och dörrar.

Dessutom ska du på egen bekostnad se till att lägenheten målas, tapetseras och repareras så att lägenheten hålls i ett gott skick. Du ska åtgärda de skador som uppstår i lägenheten, oavsett om skadorna uppkommit genom ditt eget vållande eller på annat sätt t.ex. genom en olyckshändelse eller genom vållande av någon utomstående.

Föreningen svarar för det yttre underhållet för fastigheten och dess allmänna utrymmen. Vidare har föreningen ansvaret för stamledningar för avlopp, värme, elektricitet, vatten och kabel-TV som föreningen installerat i din lägenhet.

Regler för ombyggnad
Bostadsrättshavare ansvarar själva för utformningen av lägenhetens inre. Ombyggnader får utföras om de görs på ett fackmässigt sätt. För ombyggnader som berör bärande konstruktioner, el, gas, vatten, värme och ventilation eller lägenhetens disposition kan det krävas att man fått bygglov. Vid ombyggnation av lägenhet ska blankett skickas in och godkännas av styrelse i god tid innan arbetet påbörjas.

Koppling av el måste alltid utföras av fackman. Det inte är tillåtet att koppla in köks- eller badrumsfläktar i det befintliga ventilationssystemet.

Ombyggnad kan utföras måndag – fredag klockan 7-17. Arbete som orsakar särskilda störningar t.ex. i samband med rivning av väggar ska utföras klockan 8-15. Eventuellt byggdamm, sågspån och annat skräp du orsakar i trapphuset under din ombyggnad ansvarar du själv för att städa upp.

Installation av vitvaror
Installation av disk- och tvättmaskin samt torktumlare måste utföras fackmannamässigt. Tänk på att el-arbeten endast får göras av en behörig elektriker.

Andrahandsuthyrning
Om du vill hyra ut din lägenhet i andra hand ska du fylla i denna ansökningsblankett och skicka den till eller lägga den i föreningens brevlåda i entrén till Ekensbergsvägen 118. Det krävs minst två underskrivna exemplar, tre om du själv också vill ha ett.
För andrahandsuthyrning krävs alltid styrelsens godkännande. I annat fall är uthyrningen ett brott mot Bostadsrättslagen samt föreningens stadgar.

Andrahandsuthyrningar godkänns max 1 år åt gången. Juridisk person accepteras inte som hyresgäst i andra hand. Från och med 1 oktober 2018 tar föreningen ut en avgift för administration av andrahandsuthyrning. Avgiften utgör 10 % av prisbasbelopp.

Det är du som bostadsrättshavare/hyresgäst som ansvarar för att din hyresgäst följer föreningens ordningsregler och stadgar. Om störningarna är oacceptabla kan din bostadsrätt bedömas som förverkad och du kan bli av med din lägenhet.

Avgifter och ekonomi
Årsavgiften ska täcka föreningens kostnader för drift och underhåll av fastigheten samt räntor och amorteringar på lån. Beloppet delas upp i tolv delar och inbetalning görs varje månad. Avier för inbetalning skickas ut kvartalsvis med tre inbetalningskort (en för varje månad). Avgifter och hyror skall vara föreningen tillhanda senast sista dagen i månaden. Avgiften betalas alltid i förskott, t ex i slutet av januari betalar du hyran för februari. Månadsavgiften kan även betalas via autogiro.

Föreningen anlitar en extern ekonomisk och administrativ förvaltare. Förvaltaren kontaktas i alla frågor som rör avgifter/hyror, pantförskrivningar etc. Alla kontaktuppgifter hittar du här.

Parkering
Föreningen har inga egna parkeringsplatser. Vägen kring huset är en utryckningsväg. Det innebär att det är förbjudet att parkera framför port 118 eller på baksidan av huset. Det är endast tillåtet att stanna för i- och urlastning då man har uppsikt över fordonet.

Under vinterhalvåret gäller datumparkering i området. Det betyder att gatorna måste vara utrymda vissa veckodagar. Observera skyltar längs Ekensbergsvägen för att slippa böter.

Under vinterhalvåret är det endast tillåtet att parkera på ena sidan av gatan.

Parkering på Ekensbergsvägen är avgiftsbelagd. Boende kan ansöka om boendeparkering här.

Styrelse och valberedning
Styrelsens uppgift är att ansvara för föreningens löpande verksamhet och fastighetens underhåll. Det innebär bland annat att ha kontakt med förvaltare och fastighetsskötare, administrera medlemsansökningar och andrahandsuthyrningar samt sköta den löpande informationen till medlemmar, mäklare och andra intressenter. Läs mer om styrelsen och valberedningen här.

Årsredovisning, stadgar och årsstämma
Styrelsen ansvarar för att upprätta föreningens årsredovisning i samarbete med Mälardalens Bostadsrättsförvaltning. Här finns de senaste årens redovisningar som PDF:
Årsredovisning 2013
Årsredovisning 2014
Årsredovisning 2015
Årsredovisning 2016
Årsredovisning 2017
Årsredovisning 2018
Årsredovisning 2019
Årsredovisning 2020
Årsredovisning 2021
Årsredovisning 2022
Årsredovisning 2023

Föreningen antog nya stadgar 2018. Dessa kan du ta del av här.

Föreningens ordinarie stämma hålls i maj. Motioner till stämman ska lämnas in via e-post eller i föreningens brevlåda senast 31 januari.

Försäljning av bostadsrätt
Vid försäljning av bostadsrätt hjälper din mäklare dig att iordningsställa de dokument som krävs. All hantering görs av Mälardalens Bostadsrättsförvaltning. Styrelsens uppgift är att protokollföra överlåtelsen och godkänna ny medlem.

• Överlåtelseavgift: 2,5 % av basbeloppet betalas av köparen
• Pantsättningsavgift: 1 % av basbeloppet debiteras per pant.
• Föreningen tillåter inte ägande av juridisk person.
• Delat ägande är tillåtet.

Överlåtelsehandlingar skickas till förvaltaren:
Råseglet 1
c/o MBF
Box 581
721 10 Västerås

Städdag
Vid två tillfällen per år, vanligtvis i april och september, arrangerar föreningen en städdag. Då hjälps vi åt att iordningsställa ytorna kring fastigheten och röja ut eventuellt skräp i källare och på vindar. Under städdagen finns möjlighet för föreningens medlemmar att slänga grovsopor i en inhyrd container.