Ekensbergsvägen 118A info@raseglet1.se

Styrelsen

Ordförande:
– Samuel Norman

Ledamöter:
– Mahan Khoshnevis
– Sofie Domeij
– Hanna Palo
– Hanna Zetterlund

Suppleanter:
– Lina Sjölin
– Filip Samuelsson
– Birgitta Hård af Segerstad

Valberedning:
– Jonas Widerberg
– Peter Widerberg

Revisor:
– Öhrlings PricewaterhouseCoopers

Kontakt:

info@raseglet1.se

Kontakta gärna styrelsen via mejl eller genom att lägga ett brev på styrelsens postlåda i trapphus 118.

Vad gäller för styrelsen?
I en bostadsrättsförening ska det finnas en styrelse som ansvarar för den löpande verksamheten. Styrelsen ska också anmäla ändringar i föreningen till Bolagsverket. Bostadsrättsföreningens styrelse ska bestå av minst tre ledamöter. Styrelsen utses av föreningsstämman.Styrelseledamöterna och suppleanterna ska:

  • Vara minst 18 år
  • Normalt vara medlemmar i föreningen, om inte annat är bestämt i stadgarna
  • Inte vara försatta i konkurs, ha näringsförbud eller ha förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken.

Om styrelseledamöterna inte kan fullfölja sina arbetsuppgifter är det styrelsesuppleanterna som träder in i deras ställe.

 Vad är styrelsens ansvar?

  • Beslutar om firmateckningen
  • Kallar medlemmarna till föreningsstämman
  • Företräder föreningen
  • Ansvarar för den löpande verksamheten i föreningen
  • Ansvarar för att årsredovisningar upprättas
  • Rättar sig efter stadgarna och föreningsstämmans beslut
  • Anmäler ändringar i föreningen till Bolagsverket.

Observera att styrelsens arbete i första hand är att förvalta föreningens ekonomi och fastigheter. Löpande och akuta åtgärder sköts av AMW Fastighetsvård AB mfl.