Ekensbergsvägen 118 info@raseglet1.se

Årsstämma 10:e maj

Föreningens årsstämma kommer att äga rum den 10:e maj klockan 19 i den gamla tvättstugan.

Tiden för motioner har nu passerats
Vill du att årsstämman tar upp någon särskild fråga eller ett specifikt förslag? Skicka in en motion till styrelsen senast 10:e mars. Du kan mejla en motion till info@raseglet1.se eller lämna den i föreningens brevlåda i entrén på Ekensbergsvägen 118.

Observera att din motion kommer publiceras utan ändringar, tillägg eller förtydliganden i samband med kallelsen till årsstämman. Var därför tydlig så att medlemmarna kan bilda sig en bra uppfattning i frågan.

/Styrelsen

Installation av bommar

Som de flesta säkert märkt har de två infarterna runt huset försetts med bommar. Detta för att obehörig trafik inte ska köra in till och runt byggnaden då flertalet medlemmar upplevt snabbt körande fordon på innergården där barn ofta leker. För boende i huset är bommarna inte låsta utan kan öppnas med huvudnyckeln.

Styrelsen vill påminna de som använder vägen runt huset att hålla låg hastighet.

Gemensamt elavtal

 

Föreningens gemensamma elavtal har nu varit igång i ett antal månader och allt verkar fungera bra. På sikt räknar styrelsen med att både föreningen och dess medlemmar ska gynnas ekonomiskt av detta genom att föreningen står för kostnaden för elnätsavgift och medlemmarna endast behöver betala för sin förbrukning. Efterv det nya avtalet kommit i kraft har debitering av elförbrukning börjat dras i samband med månadsavgiften som betalas till MBF och specificeras på fakturan som kommer till varje medlem. Notera att debiteringen sker med några månaders fördröjning.

Kallelse till årsstämma

Härmed kallas till ordinarie stämma i Bostadsrättsföreningen Råseglet 1.

Datum: Tisdag 11 maj 2021, klockan 19:00.
Dagordning: Enligt föreningens stadgar.

Motioner
Medlem som önskar visst ärende behandlat på föreningsstämma skall skriftligen framställa sin begäran hos styrelsen i enlighet med föreningens stadgar (paragraf 18). Motionstiden har nu passerats.

Coronarestriktioner
Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och arrangerar därför en helt digital årsstämma i år.

Anmälan
Anmälan sker senast fredag 7 maj via e-post till info@raseglet1.se.
Märk ditt mejl med ”Anmälan till årsstämma”

Länk till videomöte skickas ut via e-post innan mötet.

Med vänlig hälsning
Styrelsen

Nu startar bilningsarbetet

Torsdag 25 mars startar bilningen av balkonger på Ekensbergsvägen 118. Arbetet påbörjas på den östra fasaden och fortsätter därefter på den södra och västa fasaden. 

SehedTresson täcker över fönster och ventiler utvändigt under arbetet för att damm inte ska tränga in.

Boende bör själva stänga fönsterventiler för att undvika att det dammar in. Om luften blir dålig i lägenheten kan det hjälpa att ställa upp brevinkastet. SehedTresson har ställt en rulle med plast och tejp i entrén som kan användas för att täcka över eventuella springor eller ventiler invändigt.

Undvik i möjligaste mån att arbeta hemma och ta ner ömtåliga saker från hyllor och väggar. Föreningen ersätter inte skador i samband med fasadrenoveringen.

Har du några frågor?
Kontakta Göran Österlund på goran@osterlund@sehedtresson.se eller 08-6038865.

Nu får föreningen kollektivt elavtal!

Styrelsen har tecknat avtal om kollektivt elavtal med Home Solutions. Detta innebär långsiktiga besparingar för alla boende.

Kollektivt elavtal innebär att föreningen delar på ett enda elavtal och därmed försvinner den fasta elnätskostnaden för alla boende. Det enda du kommer betala för i framtiden är din egen elförbrukning. Denna kommer faktureras tillsammans med avgiften för din bostadsrätt.

Du behöver inte säga upp ditt befintliga elavtal. Det sköts automatiskt.

OBS!
Installationen av kollektiv el sker 23 mars. Denna dag kommer alla lägenheter uppleva en eller flera strömlösa perioder.

/Styrelsen

Nu rensar vi cykelförråden

Den senaste tiden har många medlemmar klagat över övergivna cyklar i förråden vid Ekensbergsvägen 118 och 126. Inom kort rensar vi därför bort oanvända cyklar.

Alla cyklar kommer märkas med en lapp. Det enda du behöver göra är att ta bort lappen från den/de cyklar som du äger och använder. Cyklar som har sin lapp kvar 1 april kommer rensas ut och sparas av föreningen i ett år.

Styrelsen undersöker också möjligheten att bygga ett eller flera cykelhus på fastigheten som på sikt kan ersätta dagens förråd.

/Styrelsen

Byggstart för balkong- och fasadrenovering

Så fort vädret tillåter startar renoveringen av balkonger och fasad på höghuset. Planen är nu att arbetet startar vecka 9.

Under arbetets gång kommer byggnaden plastas in och alla fönster och balkongdörrar kommer plomberas.

Under vissa veckor i mars, april och maj sker bilningsarbete vilket medför kraftiga störningar. Under dessa veckor uppmanar Sehed Tresson boende att inte arbeta hemma under dagtid. Se hela byggplanen nedan.

OBS!
Alla balkonger på Ekensbergsvägen 118 måste vara helt tömda på föremål senast 1 mars!

Har du några frågor?
Kontakta Göran Österlund på goran@osterlund@sehedtresson.se eller 08-6038865.

/Styrelsen

Bostadsrättstillägget försvinner vid årsskiftet

Vid årsskiftet avskaffas föreningens kollektiva bostadsrättstillägg. Det betyder att ansvaret för bostadsrättstillägg i hemförsäkringen tas över av varje enskild medlem.

I dagsläget ingår gemensamt bostadsrättstillägg i föreningens försäkring. Detta är mycket kostsamt och tidskrävande. Dessutom innebär det att föreningens gemensamma ekonomi används för att täcka skador som uppkommer på grund av enskilda medlemmars oaktsamhet.

Därför har styrelsen beslutat att avskaffa det gemensamma bostadsrättstillägget per 31 december 2020 och uppmanar därför alla medlemmar att göra ett bostadsrättstillägg i sin egen hemförsäkring. Det kostar oftast 20-50 kr per månad.

Kontakta ditt försäkringsbolag och be om bostadsrättstillägg i din hemförsäkring innan 31 december!

 

Uppskjuten byggstart och kollektivt elavtal

Tidigare har styrelsen meddelat att den planerade renoveringen av höghusets balkonger och fasad ska starta inom kort. Nu står det klart att arbetet inte kan påbörjas förrän 2021. Istället satsar vi på kollektivt elavtal 2020.

På grund av Stockholms Stads långa handläggningstid dröjde vårt startbesked till mitten av september, vilket gör att arbetet inte kan påbörjas under hösten. Det beror i sin tur på att vissa arbeten inte kan utföras vid en temperatur på mindre än 5 plusgrader.

Arbetet kommer istället starta under februari, och vi kan inte förvänta oss att det är klart före sommaren.

Föreningen har ett godkänt bygglov och har ingått avtal med Sehed Tresson AB som utför arbetet.

Arbetet innebär att man kommer bila bort betongen på balkongerna, vilket i perioder orsakar kraftiga störningar. Därefter gjuts nya balkonger.

Inför byggstart kommer alla medlemmar inbjudas till ett informationsmöte.

Satsning på kollektivt elavtal
Då detta projekt skjuts upp har styrelsen beslutat att under tiden undersöka möjligheten att installera kollektivt elavtal i fastigheten. Det är en positiv åtgärd som medför kraftiga besparingar i elkostnader för alla medlemmar.

Att implementera kollektivt elavtal kräver stämmobeslut, och Styrelsen kommer därför inom kort kalla till extra stämma och informationsmöte.

/Styrelsen