Ekensbergsvägen 118A info@raseglet1.se

Kallelse till årsmöte

Välkommen till årets ordinarie stämma i BRF Råseglet 1. Stämman hålls måndag 6 maj klockan 19:00 i lokalen Varvseken, Gröndalsvägen 190. 

I samband med stämman passar styrelsen på att informera om aktuella händelser och kommande renoveringar.

Den formella kallelsen till stämman hittar du här!

Installation av kollektivt bredband

Snart sker installationen av föreningens kollektiva bredband via Stockholms Stadsnät.

Alla medlemmar bör vid det här laget ha fått information per post från Stockholms Stadsnät. Om du har missat informationen så finns den även uppladdad här.

Om du har några frågor ställer du dem i första hand till Stockholms Stadsnät:s kundtjänst. Om du har frågor till föreningens styrelse når du oss på info@raseglet1.se.

/Styrelsen

 

Installation av fjärrvärmeledning

Denna vecka startar arbetet med att installera en ny fjärrvärmeledning till Råseglet 1.

I dag får vår fastighet sitt varmvatten via en gammal ledning som ägs av Stockholmshem. Stockholmshem har sagt upp avtalet med Råseglet 1 och därför installerar föreningen nu en egen fjärrvärmeledning. Denna kommer ge oss en säkrare och tryggare leverans av fjärrvärme än nuvarande system.

Arbetet har planerats under lång tid men blivit försenat med anledning av saneringsarbetet kring det nya huset i kvarteret Bottenstocken vid Gröndalsvägen.

Under arbetets gång kommer tillgängligheten till tvättstugan begränsas, men entreprenören kommer säkerställa att vi kan använda tvättstugan under hela byggtiden.

/Styrelsen

Byte av säkerhetsdörrar

I och med de nya stadgarna ansvarar föreningen för lägenheternas ytterdörrar. För att öka brand och inbrottsskyddet i föreningen har styrelsen beslutat att byta ut alla äldre lägenhetsdörrar mot moderna säkerhetsdörrar.

Arbetet påbörjas inom kort och mer information till berörda lägenhetsinnehavare kommer att komma från Secor AB.

Då en del medlemmar har installerat och bekostat egna säkerhetsdörrar utreder styrelsen hur denna investering kan kompenseras. Meddelande om detta kommer senare i vår.

Vi uppmanar alla medlemmar som själva bytt ut en gammal dörr mot en säkerhetsdörr de senaste åren att meddela och styrka detta till styrelsen på info@raseglet1.se eller via brev i föreningens brevlåda i entrén på Ekensbergsvägen 118.

/Styrelsen

Motioner till årsstämman

Vill du att årsstämman tar upp någon särskild fråga eller ett specifikt förslag? 31 januari är sista dag för att lämna in motioner till stämman.

Enligt föreningens stadgar måste motioner till årsstämman i maj vara inlämnade senast 31 januari. Du kan mejla en motion till info@raseglet1.se eller lämna den i föreningens brevlåda i entrén på Ekensbergsvägen 118.

Observera att din motion kommer publiceras utan ändringar, tillägg eller förtydliganden i samband med kallelsen till årsstämman. Var därför tydlig så att medlemmarna kan bilda sig en bra uppfattning i frågan.

/Styrelsen

Vad händer i pannrummet?

Flera medlemmar har kommit med förslag på vad vi kan använda det gamla pannrummet till. Nu har en grupp bildats för de som vill engagera sig i detta utrymmes öde.

Styrelsen har godkänt att rummet städas ur och iordningställs, men föreningen bekostar ingen renovering. Rummet kan i framtiden komma att behövas för extra förrådsutrymme i samband med att andra råytor byggs om till lägenheter.

Är du intresserad av att använda gamla pannrummet? Kontakta styrelsen eller gå med i Facebookgruppen Pannrum Råseglet 1.

/Styrelsen

Information om kollektivt bredband

Sedan en tid har styrelsen fört förhandlingar med olika aktörer för att kunna erbjuda medlemmarna ett bra kollektivt bredbandsavtal. Nu är förhandlingarna klara och ett avtal har tecknats.

Från och med 1 april 2019 är Råseglet 1 ej längre uppkopplat via Open Universe och dess underleverantörer. Istället anlitar vi Stockholms Stadsnät i ett kollektivt avtal för bredband.

Avtalet kostar under 100 kr/mån per hushåll och ger en mycket snabb uppkoppling. Summan debiteras på månadsfakturan från och med 1 april.

Beroende på vilken leverantör du använder i dag så bör du beakta uppsägningstiden (vanligtvis 1-3 månader). Vissa leverantörer säger upp ditt avtal automatiskt, medan det i andra fall är du som abonnent som måste säga upp avtalet.

Ytterligare information om uppkoppling, installation, etc kommer lämnas i god tid innan 1 april.

/Styrelsen

Håll värmen i vinter!

Snart är vintern och kylan här. Även om vintern inte blir lika lång och kall som förra året finns det några saker som du bör göra för att förbereda dig!

Justera luftventiler
Över många fönster sitter det en friskluftsventil. Skjut det yttre höljet hela vägen åt vänster för att minska inflödet av kall luft.

Täta fönster och balkongdörrar
Säkerställ att gummilisterna vid fönster och balkongdörrar är hela och sitter som de ska. Byt ut dem om du upplever att det drar från fönster och dörrar.

Säkerställ att radiatorerna fungerar som de ska
Elementen i lägenheten måste stå fritt och får inte täckas av möbler eller dylikt. Termostaten måste ha fri cirkulation kring sig för att uppfatta rummets temperatur.

Om elementen i lägenheten inte blir varma, trots att de står fritt, bör detta undersökas närmare. Kontakta styrelsen genom att skicka ett mejl till info@raseglet1.se eller lägg en lapp i föreningens brevlåda i entrén på Ekensbergsvägen 118.

/Styrelsen

Höststädning 16 september

Välkommen till föreningens städdag 16 september

Nu har det blivit dags för föreningens höststädning. Vi röjer, städar och fixar både inomhus och utomhus. Passa på att tömma dina förråd och gör dig av med gammalt skräp!

Årets städdag infaller söndag 16 september, klockan 10-14. Under helgen kommer det finnas en container för grovsopor och en separat insamling av elektronikavfall, farligt avfall, batterier och dylikt.

Alla är välkomna och det kommer finnas arbetsuppgifter av alla slag. Allt ifrån att rensa i rabatter till att bära sten och plantera gräs! Vi samlas vid grillplatsen klockan 10:00.

Föreningen bjuder på korvlunch och kaffe!

Välkommen!

/Styrelsen

Information från föreningen augusti 2018

Detta nyhetsbrev har delats ut till alla boende på Ekensbergsvägen 118-126 den 21 augusti.

Just nu sker en rad förändringar och förbättringar i föreningen. Styrelsen arbetar aktivt med allt från försäljning av råytor till uppdatering av hemsidan. Här följer ett antal punkter som du som medlem kan ha nytta av att veta.

Föreningens nya stadgar
Vid ordinarie och extra stämma under våren antog föreningen nya stadgar. De nya stadgarna är formulerade av Mälardalens Bostadsrättsförvaltning (MBF) och möter de nya lagkrav som kommit de senaste åren. Under sommaren har de nya stadgarna registrerats hos Bolagsverket och det är nu dessa stadgar som alla medlemmar i föreningen – och styrelsen – har att förhålla sig till. Stadgarna finns här.

Avgift vid andrahandsuthyrning
Ny lagstiftning och de nya stadgarna gör det möjligt för föreningen att ta ut en avgift vid andrahandsuthyrning. Styrelsen har beslutat att införa denna avgift från och med 1 oktober 2018. Avgiften är 10 % av prisbasbeloppet vilket 2018 innebär en avgift på max 4400 kr per år.

Anledningen till att styrelsen vill ta ut denna avgift är dels för att andrahandsuthyrningar skapar extra arbete för styrelsen då varje ansökan ska godkännas, protokollföras, anmälas till MBF och följas upp, och dels för att vi under uthyrningsperioden förlorar en medlem som kan bidra i föreningen.

Översyn av säkerhetsdörrar
En förändring i föreningens nya stadgar är att det numera är föreningen – inte enskild medlem – som ansvarar för lägenheternas ytterdörr. Till följd av detta har styrelsen beslutat att undersöka möjligheterna att byta ut alla äldre dörrar mot moderna säkerhetsdörrar. Det ger ett ökat brand- och inbrottsskydd, vilket gynnar föreningen som helhet.

Då vissa medlemmar har installerat och bekostat egna säkerhetsdörrar under de senaste åren diskuterar styrelsen tillsammans med MBF om dessa ska kunna kompenseras för sin investering. Vi vill därför uppmana alla som själva bytt ut en gammal dörr mot en säkerhetsdörr de senaste åren att meddela styrelsen detta på info@raseglet1.se eller via ett brev i föreningens brevlåda i entrén på Ekensbergsvägen 118.

Detta ger styrelsen en överblick kring hur ett eventuellt byte av dörrar, samt eventuell kompensation till medlemmar som kan styrka att de bytt ut sina dörrar, ska budgeteras och bekostas.

Underhållsplan
När nuvarande styrelse tillträdde i september 2017 saknade föreningen en underhållsplan. Vi arbetar nu med att ta fram en sådan. Den kommer hjälpa oss att långsiktigt planera underhåll och investeringar i fastigheten. Bland det underhåll som ligger nära i tiden finns bland annat injustering av värme, byte av gamla lägenhetsdörrar, översyn av entrédörrar och upprustning av trapphus.

Försäljning av råytor
Vid extra stämma under våren beslutade föreningen att sälja råytor enligt det förslag som styrelsen tagit fram. Det gäller två cykelförråd samt den gamla tvättstugan. Dessa kommer enligt styrelsens förslag bli tre lägenheter, ett föreningsrum och en övernattningslägenhet som kan bokas av föreningens medlemmar till ett bra pris.

Arbetet med att ta fram upphandlingsunderlag pågår just nu och kommer bli klart under hösten. Mer information om det antagna förslaget finns här.

Kollektivt bredbandsavtal
Vid extra stämma under våren beslutade föreningen att teckna kollektivt bredbandsavtal för alla föreningens medlemmar. Genom att teckna ett kollektivt avtal kan vi få bredbandsuppkoppling samt tv av hög kvalitet till ett väldigt lågt pris. Det innebär en obligatorisk avgift om max 200 kronor per månad som tas ut via avgiftsavin.

Styrelsen jämför nu offerter och väljer leverantör. Vi beräknar att kollektivt bredbands- och tv-avtal tecknas och börjar gälla innan årsskiftet.

Ny ledning för fjärrvärme
Sedan ombildningen av Råseglet1 har vårt varmvatten levererats av Stockholmshem. För lite drygt ett år sedan valde de att säga upp avtalet då de inte längre levererar varmvatten till sina egna hus i området. Nuvarande och tidigare styrelse har därför försökt hitta en så bra, långsiktig och prisvärd lösning som möjligt. Vi har valt mellan en egen bergvärmelösning eller att köpa in varmvatten av en underleverantör och beslutat att välja det senare. Det är en betydligt billigare lösning, som dessutom innebär en liten risk för problem i framtiden.

Stockholm Exergi kommer gräva en ny varmvattenledning från Kvarteret Bottenstocken vid Gröndalsvägen till vår fastighet. Exakt när det sker är oklart, men troligtvis innan årsskiftet.

Föreningens anpassning till GDPR
Under våren började EU:s nya dataskyddsförordning att gälla. Den ställer delvis nya krav på hur företag och organisationer behandlar privatpersoners personuppgifter. Som Bostadsrättsföreningen har vi rättighet och skyldighet att spara vissa typer av personuppgifter. De två register som vi har laglig skyldighet att föra är lägenhetsregister och medlemsförteckning. Förutom detta sparar vi också information om andrahandsuthyrning. Styrelsen har dock inte rätt att spara information och korrespondens som inte längre tjänar något syfte. Styrelsen har därför raderat allt sådant material, både digitalt och fysiskt, och skapat en process för att löpande rensa ut material som inte längre behöver sparas.

Alla medlemmar anses ha lämnat samtycke till att styrelsen sparar informationen om denne inte aktivt motsätter sig detta. Om du har några frågor om GDPR och styrelsens behandling av personuppgifter, vänligen kontakta info@raseglet1.se.

Uppdaterad hemsida
Under hösten har styrelsen för avsikt att uppdatera föreningens hemsida och göra den mer lättåtkomlig. Ambitionen är att svar på alla vanliga frågor, både från mäklare och medlemmar, ska vara lätt att hitta och förstå. Kom gärna med idéer och förslag på hur du vill att hemsidan ska fungera i framtiden!

Renovering av hiss och ny dörr i port 118
I början av augusti installerades en ny dörr i entrén på Ekensbergsvägen 118. Denna är ännu inte helt injusterad, men kommer fungera utmärkt inom kort. Samtidigt fick hissen ett välbehövligt ansiktslyft.

Nytt staket på baksidan av huset
Efter förslag från flera medlemmar beslöt styrelsen nyligen att sätta upp ett staket längs grässlänten på baksidan av huset. Staketet kommer sträcka sig från den ena trappan till den andra och delvis ersätta det tidigare vägräcke som funnits vid gaveln på höghuset. Arbetet utförs av Skandinaviska Områdesskydd och påbörjas inom kort.

Sortering av matavfall
Föreningen strävar efter att vara så miljövänlig som det bara går. Ett led i detta är att vi inom kort inför sortering av matavfall. Alla lägenheter kommer få kärl och speciella soppåsar för matavfall, och speciella soptunnor kommer sättas upp av Stockholms Stad invid nerfarten bredvid Ekensbergsvägen 120. Vi ber alla medlemmar att utnyttja denna möjlighet att göra något gott för miljön. Mer information om källsorteringen kommer inom kort!

Städdag 16 september
Från och med i år arrangeras två städdagar per år. En på våren och en på hösten. Tillsammans hjälps vi åt att göra det fint i och omkring byggnaderna. Det kommer finnas möjlighet att både rensa ogräs, bära stenar och sortera cyklar. Under städdagen finns det också möjlighet att slänga grovsopor och farligt avfall. Höstens städdag infaller 16 september, klockan 10-14. Föreningen bjuder på fika och grillar korv till lunch.

Håll dig uppdaterad!
Vi i styrelsen tycker det är viktigt att alla medlemmar känner sig upplysta om vad som är på gång i föreningen. Därav detta nyhetsbrev. Vi har även en Facebook-grupp där man kan diskutera allt som rör grannskapet, och på hemsidan kan man anmäla sig till föreningens nyhetsbrev. Man får då en automatisk uppdatering så fort en ny artikel publiceras på hemsidan. Gå gärna med i Facebook-gruppen ”Råseglet 1” och anmäl dig till nyhetsbrevet!

Tack för din uppmärksamhet

/Styrelsen