Ekensbergsvägen 118A info@raseglet1.se

Motioner till årsstämman

Vill du att årsstämman tar upp någon särskild fråga eller ett specifikt förslag? 31 januari är sista dag för att lämna in motioner till stämman.

Enligt föreningens stadgar måste motioner till årsstämman i maj vara inlämnade senast 31 januari. Du kan mejla en motion till info@raseglet1.se eller lämna den i föreningens brevlåda i entrén på Ekensbergsvägen 118.

Observera att din motion kommer publiceras utan ändringar, tillägg eller förtydliganden i samband med kallelsen till årsstämman. Var därför tydlig så att medlemmarna kan bilda sig en bra uppfattning i frågan.

/Styrelsen

Vad händer i pannrummet?

Flera medlemmar har kommit med förslag på vad vi kan använda det gamla pannrummet till. Nu har en grupp bildats för de som vill engagera sig i detta utrymmes öde.

Styrelsen har godkänt att rummet städas ur och iordningställs, men föreningen bekostar ingen renovering. Rummet kan i framtiden komma att behövas för extra förrådsutrymme i samband med att andra råytor byggs om till lägenheter.

Är du intresserad av att använda gamla pannrummet? Kontakta styrelsen eller gå med i Facebookgruppen Pannrum Råseglet 1.

/Styrelsen

Information om kollektivt bredband

Sedan en tid har styrelsen fört förhandlingar med olika aktörer för att kunna erbjuda medlemmarna ett bra kollektivt bredbandsavtal. Nu är förhandlingarna klara och ett avtal har tecknats.

Från och med 1 april 2019 är Råseglet 1 ej längre uppkopplat via Open Universe och dess underleverantörer. Istället anlitar vi Stockholms Stadsnät i ett kollektivt avtal för bredband.

Avtalet kostar under 100 kr/mån per hushåll och ger en mycket snabb uppkoppling. Summan debiteras på månadsfakturan från och med 1 april.

Beroende på vilken leverantör du använder i dag så bör du beakta uppsägningstiden (vanligtvis 1-3 månader). Vissa leverantörer säger upp ditt avtal automatiskt, medan det i andra fall är du som abonnent som måste säga upp avtalet.

Ytterligare information om uppkoppling, installation, etc kommer lämnas i god tid innan 1 april.

/Styrelsen

Håll värmen i vinter!

Snart är vintern och kylan här. Även om vintern inte blir lika lång och kall som förra året finns det några saker som du bör göra för att förbereda dig!

Justera luftventiler
Över många fönster sitter det en friskluftsventil. Skjut det yttre höljet hela vägen åt vänster för att minska inflödet av kall luft.

Täta fönster och balkongdörrar
Säkerställ att gummilisterna vid fönster och balkongdörrar är hela och sitter som de ska. Byt ut dem om du upplever att det drar från fönster och dörrar.

Säkerställ att radiatorerna fungerar som de ska
Elementen i lägenheten måste stå fritt och får inte täckas av möbler eller dylikt. Termostaten måste ha fri cirkulation kring sig för att uppfatta rummets temperatur.

Om elementen i lägenheten inte blir varma, trots att de står fritt, bör detta undersökas närmare. Kontakta styrelsen genom att skicka ett mejl till info@raseglet1.se eller lägg en lapp i föreningens brevlåda i entrén på Ekensbergsvägen 118.

/Styrelsen

Höststädning 16 september

Välkommen till föreningens städdag 16 september

Nu har det blivit dags för föreningens höststädning. Vi röjer, städar och fixar både inomhus och utomhus. Passa på att tömma dina förråd och gör dig av med gammalt skräp!

Årets städdag infaller söndag 16 september, klockan 10-14. Under helgen kommer det finnas en container för grovsopor och en separat insamling av elektronikavfall, farligt avfall, batterier och dylikt.

Alla är välkomna och det kommer finnas arbetsuppgifter av alla slag. Allt ifrån att rensa i rabatter till att bära sten och plantera gräs! Vi samlas vid grillplatsen klockan 10:00.

Föreningen bjuder på korvlunch och kaffe!

Välkommen!

/Styrelsen

Information från föreningen augusti 2018

Detta nyhetsbrev har delats ut till alla boende på Ekensbergsvägen 118-126 den 21 augusti.

Just nu sker en rad förändringar och förbättringar i föreningen. Styrelsen arbetar aktivt med allt från försäljning av råytor till uppdatering av hemsidan. Här följer ett antal punkter som du som medlem kan ha nytta av att veta.

Föreningens nya stadgar
Vid ordinarie och extra stämma under våren antog föreningen nya stadgar. De nya stadgarna är formulerade av Mälardalens Bostadsrättsförvaltning (MBF) och möter de nya lagkrav som kommit de senaste åren. Under sommaren har de nya stadgarna registrerats hos Bolagsverket och det är nu dessa stadgar som alla medlemmar i föreningen – och styrelsen – har att förhålla sig till. Stadgarna finns här.

Avgift vid andrahandsuthyrning
Ny lagstiftning och de nya stadgarna gör det möjligt för föreningen att ta ut en avgift vid andrahandsuthyrning. Styrelsen har beslutat att införa denna avgift från och med 1 oktober 2018. Avgiften är 10 % av prisbasbeloppet vilket 2018 innebär en avgift på max 4400 kr per år.

Anledningen till att styrelsen vill ta ut denna avgift är dels för att andrahandsuthyrningar skapar extra arbete för styrelsen då varje ansökan ska godkännas, protokollföras, anmälas till MBF och följas upp, och dels för att vi under uthyrningsperioden förlorar en medlem som kan bidra i föreningen.

Översyn av säkerhetsdörrar
En förändring i föreningens nya stadgar är att det numera är föreningen – inte enskild medlem – som ansvarar för lägenheternas ytterdörr. Till följd av detta har styrelsen beslutat att undersöka möjligheterna att byta ut alla äldre dörrar mot moderna säkerhetsdörrar. Det ger ett ökat brand- och inbrottsskydd, vilket gynnar föreningen som helhet.

Då vissa medlemmar har installerat och bekostat egna säkerhetsdörrar under de senaste åren diskuterar styrelsen tillsammans med MBF om dessa ska kunna kompenseras för sin investering. Vi vill därför uppmana alla som själva bytt ut en gammal dörr mot en säkerhetsdörr de senaste åren att meddela styrelsen detta på info@raseglet1.se eller via ett brev i föreningens brevlåda i entrén på Ekensbergsvägen 118.

Detta ger styrelsen en överblick kring hur ett eventuellt byte av dörrar, samt eventuell kompensation till medlemmar som kan styrka att de bytt ut sina dörrar, ska budgeteras och bekostas.

Underhållsplan
När nuvarande styrelse tillträdde i september 2017 saknade föreningen en underhållsplan. Vi arbetar nu med att ta fram en sådan. Den kommer hjälpa oss att långsiktigt planera underhåll och investeringar i fastigheten. Bland det underhåll som ligger nära i tiden finns bland annat injustering av värme, byte av gamla lägenhetsdörrar, översyn av entrédörrar och upprustning av trapphus.

Försäljning av råytor
Vid extra stämma under våren beslutade föreningen att sälja råytor enligt det förslag som styrelsen tagit fram. Det gäller två cykelförråd samt den gamla tvättstugan. Dessa kommer enligt styrelsens förslag bli tre lägenheter, ett föreningsrum och en övernattningslägenhet som kan bokas av föreningens medlemmar till ett bra pris.

Arbetet med att ta fram upphandlingsunderlag pågår just nu och kommer bli klart under hösten. Mer information om det antagna förslaget finns här.

Kollektivt bredbandsavtal
Vid extra stämma under våren beslutade föreningen att teckna kollektivt bredbandsavtal för alla föreningens medlemmar. Genom att teckna ett kollektivt avtal kan vi få bredbandsuppkoppling samt tv av hög kvalitet till ett väldigt lågt pris. Det innebär en obligatorisk avgift om max 200 kronor per månad som tas ut via avgiftsavin.

Styrelsen jämför nu offerter och väljer leverantör. Vi beräknar att kollektivt bredbands- och tv-avtal tecknas och börjar gälla innan årsskiftet.

Ny ledning för fjärrvärme
Sedan ombildningen av Råseglet1 har vårt varmvatten levererats av Stockholmshem. För lite drygt ett år sedan valde de att säga upp avtalet då de inte längre levererar varmvatten till sina egna hus i området. Nuvarande och tidigare styrelse har därför försökt hitta en så bra, långsiktig och prisvärd lösning som möjligt. Vi har valt mellan en egen bergvärmelösning eller att köpa in varmvatten av en underleverantör och beslutat att välja det senare. Det är en betydligt billigare lösning, som dessutom innebär en liten risk för problem i framtiden.

Stockholm Exergi kommer gräva en ny varmvattenledning från Kvarteret Bottenstocken vid Gröndalsvägen till vår fastighet. Exakt när det sker är oklart, men troligtvis innan årsskiftet.

Föreningens anpassning till GDPR
Under våren började EU:s nya dataskyddsförordning att gälla. Den ställer delvis nya krav på hur företag och organisationer behandlar privatpersoners personuppgifter. Som Bostadsrättsföreningen har vi rättighet och skyldighet att spara vissa typer av personuppgifter. De två register som vi har laglig skyldighet att föra är lägenhetsregister och medlemsförteckning. Förutom detta sparar vi också information om andrahandsuthyrning. Styrelsen har dock inte rätt att spara information och korrespondens som inte längre tjänar något syfte. Styrelsen har därför raderat allt sådant material, både digitalt och fysiskt, och skapat en process för att löpande rensa ut material som inte längre behöver sparas.

Alla medlemmar anses ha lämnat samtycke till att styrelsen sparar informationen om denne inte aktivt motsätter sig detta. Om du har några frågor om GDPR och styrelsens behandling av personuppgifter, vänligen kontakta info@raseglet1.se.

Uppdaterad hemsida
Under hösten har styrelsen för avsikt att uppdatera föreningens hemsida och göra den mer lättåtkomlig. Ambitionen är att svar på alla vanliga frågor, både från mäklare och medlemmar, ska vara lätt att hitta och förstå. Kom gärna med idéer och förslag på hur du vill att hemsidan ska fungera i framtiden!

Renovering av hiss och ny dörr i port 118
I början av augusti installerades en ny dörr i entrén på Ekensbergsvägen 118. Denna är ännu inte helt injusterad, men kommer fungera utmärkt inom kort. Samtidigt fick hissen ett välbehövligt ansiktslyft.

Nytt staket på baksidan av huset
Efter förslag från flera medlemmar beslöt styrelsen nyligen att sätta upp ett staket längs grässlänten på baksidan av huset. Staketet kommer sträcka sig från den ena trappan till den andra och delvis ersätta det tidigare vägräcke som funnits vid gaveln på höghuset. Arbetet utförs av Skandinaviska Områdesskydd och påbörjas inom kort.

Sortering av matavfall
Föreningen strävar efter att vara så miljövänlig som det bara går. Ett led i detta är att vi inom kort inför sortering av matavfall. Alla lägenheter kommer få kärl och speciella soppåsar för matavfall, och speciella soptunnor kommer sättas upp av Stockholms Stad invid nerfarten bredvid Ekensbergsvägen 120. Vi ber alla medlemmar att utnyttja denna möjlighet att göra något gott för miljön. Mer information om källsorteringen kommer inom kort!

Städdag 16 september
Från och med i år arrangeras två städdagar per år. En på våren och en på hösten. Tillsammans hjälps vi åt att göra det fint i och omkring byggnaderna. Det kommer finnas möjlighet att både rensa ogräs, bära stenar och sortera cyklar. Under städdagen finns det också möjlighet att slänga grovsopor och farligt avfall. Höstens städdag infaller 16 september, klockan 10-14. Föreningen bjuder på fika och grillar korv till lunch.

Håll dig uppdaterad!
Vi i styrelsen tycker det är viktigt att alla medlemmar känner sig upplysta om vad som är på gång i föreningen. Därav detta nyhetsbrev. Vi har även en Facebook-grupp där man kan diskutera allt som rör grannskapet, och på hemsidan kan man anmäla sig till föreningens nyhetsbrev. Man får då en automatisk uppdatering så fort en ny artikel publiceras på hemsidan. Gå gärna med i Facebook-gruppen ”Råseglet 1” och anmäl dig till nyhetsbrevet!

Tack för din uppmärksamhet

/Styrelsen

 

Föreningens grillplats

Sommaren är här och allt fler har hittat till föreningens grillplats på baksidan. Här kommer lite information kring grillplatsen som kan vara bra att veta.

Du bokar grillplatsen på en kalender som hänger i entrén på Ekensbergsvägen 118.

Föreningen har en gasolgrill. Du startar den genom att först vrida på gasen bredvid grillen, därefter vrider du på ett eller flera aggregat och startar lågan med knappen längst till vänster. Glöm inte att stänga av grillen och stänga gasflaskan när du är klar.

Om gasflaskan tar slut kopplar du in reservflaskan som står bredvid och fortsätter grilla. Meddela styrelsen på info@raseglet1.se att du har bytt flaska så att vi kan fylla på den tomma flaskan igen.

Den som har använt grillen ansvarar för att rengöra den efter sig. När grillen har svalnat sätter man på skyddet.

Nyligen har vi installerat ett nytt parasoll vid uteplatsen. Det skyddar mot sol och försiktigt regn, men det tål inte kraftig vind. Glöm därför inte att fälla ihop parasollet när ni lämnar uteplatsen.

/Styrelsen

Uppdaterade ordningsregler

Den senaste tiden har styrelsen tagit emot olika klagomål rörande miljön i och omkring våra hus. Vi har därför uppdaterat och förtydligat de ordningsregler som finns i entréerna. Under våren kommer också hemsidan uppdateras med tydligare information.

FÖRHÅLLNINGSREGLER FÖR BOENDE I RÅSEGLET 1

Parkeringsförbud
Vägen kring huset är en utryckningsväg. Det innebär att det är förbjudet att parkera framför port 118 eller på baksidan av huset. Det är endast tillåtet att stanna för i- och urlastning då man har uppsikt över fordonet.

Trapphus, vind och källare
Håll trapphus, gångar och övriga utrymmen fria från föremål. Lösa föremål utgör brand- och utrymningsrisk och vid en brandinspektion kan föreningen åläggas höga viten. Sopor och föremål som lämnas utanför lägenhet eller förråd kan tas bort utan förvarning.

Rökning
Undvik att röka i direkt anslutning till föreningens portar då röklukten dras in i husets ventilation och skapar obehag för boende. Kasta inte fimpar på marken.

Dörrar
Försäkra dig alltid om att portar stängs ordentligt samt att dörrar till cykel- och barnvagnsförråd, vind och källare är låsta.

Utomhusmiljö
Det är självklart förbjudet att slänga sopor och skräp i området kring husen och från balkonger. Detta gäller även cigarettfimpar. Hundägare som rastar sina hundar i området förväntas plocka upp efter hunden.

Har du ett förslag?
Vi som arbetar i styrelsen tar gärna emot idéer och förslag kring hur vi kan förbättra miljön i och omkring husen. Alla medlemmar är också välkomna att engagera sig i föreningen utan att vara med i styrelsen. Kontakta oss på info@raseglet1.se om du har någon idé!

/Styrelsen

 

Välkommen till årsmöte 8 maj

Snart är det dags för föreningens ordinarie årsstämma. Vi träffas på Varvseken tisdag 8 maj klockan 19:00. Utöver de punkter som stadgarna föreskriver kommer stämman också ta andra beslutet av två rörande uppdaterade stadgar. Dessutom kommer föreningen ta ställning till två inkomna motioner.

Kallelsen till årsmötet hittar du här!

När: 8 maj, klockan 19.
Var: Varvseken, Gröndalsvägen 190

Välkommen till föreningens städdag 15 april

Nu har det blivit dags för föreningens årliga vårstädning. Vi röjer, städar och fixar både inomhus och utomhus. Passa på att tömma dina förråd och gör dig av med gammalt skräp!

Årets städdag infaller söndag 15 april, klockan 10-14. Under helgen kommer det finnas en container för grovsopor och en separat insamling av elektronikavfall, farligt avfall, batterier och dylikt.

Tillsammans hjälps vi åt att tömma gemensamma utrymmen på skräp, iordningsställa grillplatsen inför sommaren och en hel del annat. Dessutom bjuds det på korvlunch och kaffe!

Välkommen!
/Styrelsen